Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky (dále jen „podmínky“) vztahující se k Letnímu vzdělávacímu kempu (dále jen Pořadatel“), upravují vzájemné smluvní vztahy mezi Pořadatelem a fyzickými, popř. právnickými osobami, jako uživateli služeb Pořadatele v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů České republiky, kterými jsou Občanský zákoník, Obchodní zákoník. Podmínky jsou pro všechny zúčastněné strany závazné.

 

I. Vznik smluvního vztahu

Vznik smluvního vztahu je podmíněn odesláním závazné přihlášky na akci a současně složením zálohy nebo celé platby ve prospěch Pořadatele.
Akcí rozumíme pobyt osob se zajištěným ubytováním, stravou, lektory a doprovodným programem.

II. Práva a povinnosti odběratele služeb

Odběratelem služeb (dále jen „odběratelem“) je v případě zletilosti odběratelem sama osoba. V případě nezletilosti je odběratelem rodič nebo zákonný zástupce nezletilého (dále jen „zákonný zástupce“) a přihlašuje jej na akci pořádanou Pořadatelem.

a) Práva odběratele:

 1. Využít všech objednaných a zaplacených služeb.
 2. Reklamovat pobyt a žádat kompenzace v případě, že pobyt neodpovídal rozsahem nebo kvalitou službám, které zaplatil.
 3. Kdykoliv odstoupit od smlouvy při dodržení podmínek, uvedených v bodu VI.

b) Povinnosti odběratele:

 1. Seznámit se s všeobecnými podmínkami a podmínkami konkrétní akce, na které sebe nebo své dítě přihlašujete a řídit se těmito podmínkami.
 2. Uvést úplné a pravdivé informace na přihlášku, jakož i veškeré náležitosti spojené s přihlášením.
 3. Zaplatit v stanoveném termínu stanovenou částku (částky) za akci.
 4. Dodržovat platné předpisy zařízení a subjektů, jejichž služeb využívá; v případě porušení těchto předpisů tak závažným způsobem, že mu jsou další služby odepřeny, nemá nárok na vrácení zaplacené částky ani jakékoliv další náhrady.
 5. V případě využití společné dopravy je povinen dostavit se v stanovený čas na stanovené místo. V opačném případě pozbývá práva na společnou dopravu bez možnosti náhrady.

 

III. Práva a povinnosti dodavatele

a) Práva Pořadatele

 1. Pořadatel je oprávněn v případě náhlých změn, které nelze ovlivnit (povodně, požár a jiné živelné pohromy, ekonomické výkyvy – nenadálé změny cen, spotřebních daní, změny zákonů, změny dodavatelů apod.) změnit ceny, termín služeb, trasu dopravy, programovou náplň. Pořadatel je povinen o těchto změnách informovat písemnou či elektronickou  formou odběratele. Pokud odběratel se změnami nesouhlasí, má právo nejpozději do 7 kalendářních dnů po obdržení vyrozumění písemnou či elektronickou formou odstoupit od mlouvy. V opačném případě se předpokládá, že odběratel se změnami souhlasí a nemá tak nárok na pozdější reklamace. Jakékoliv další nároky či kompenzace jsou vyloučeny.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit akci, pokud není naplněna minimální kapacita. O tomto kroku bude odběratel vyrozuměn elektronickou formou s nabídkou náhrady. Pokud odběratel s tímto nesouhlasí, má nárok na odstoupení od smlouvy do 7 kalendářním dnů. V případě uplatnění tohoto nároku budou vráceny všechny uhrazené zálohy v plné výši.
 3. Pořadatel může z pobytu vyloučit účastníky:
  1. Kteří hrubým způsobem porušují řád akce. Za hrubé porušení řádu je považováno zejména: Nadměrné pití alkoholu nebo požití omamných látek, opakované neuposlechnutí příkazu vedoucího, hrubé a nepřiměřené chování,…
  2. Ze zdravotních důvodů – v případě, že účastník onemocní a jeho stav neumožňuje další zapojení do připraveného programu. 
  3. Na základě nepravdivých skutečností – pokud například bylo padělané potvrzení o bezinfekčnosti, pokud se v průběhu pobytu ukáže, že účastník není schopen se akce zúčastnit – zdravotní důvody (alergie a pod.) nebo „lidské“ důvody – stesk po rodině, apod.

O vyloučení účastníka z akce rozhoduje hlavní vedoucí. V případě vyloučení nevzniká automaticky žádný nárok na finanční či jiné kompenzace.

 1. V průběhu akce vedoucí pořizují dokumentační, zpravodajské fotografie a videozáznamy účastníků a činností na akci probíhajících. Záznamy mohou být umístěny na webové stránce spolku, mohou být předány autorům, účastníkům i rodičům jak elektronicky tak i nahrané na přenosná média. Tyto fotografie a videa mohou být používány ke zpravodajským, dokumentačním a propagačním účelům Pořadatele.
 2. Pořadatel si vyhrazuje neexkluzivní právo k využití všech autorských děl, která vzniknou během akce, pro propagaci a prezentaci svých aktivit. Autorské dílo zahrnuje mimo jiné fotografie, zvukové nahrávky, video a literární tvorbu. Tímto nejsou dotčena práva vlastníka na jakékoliv další nakládání s dílem, jeho šíření a úpravu.

 

b) Povinnosti Pořadatele

 1. Pořadatel se zavazuje dodat služby v rozsahu a kvalitě, které propaguje na stránce www.radekstarman.cz, v emailech a v tištěných materiálech.  Pořadatel se zavazuje informovat o všech podstatných věcech ohledně pořádaného pobytu, zejména termínu a místa odjezdu a příjezdu na uvedené kontaktní údaje při registraci.
 2. Pořadatel se zavazuje, že bude s osobními údaji nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů. Zejména se zavazuje, že neposkytne osobní údaje třetím stranám.

 

IV. Úhrada za služby / vrácení peněz

 1. Odběratel se zavazuje uhradit částku za akci dle vystaveného rozpisu plateb, platba může být rozdělena na zálohu a doplatek v poměru 50 % a 50 %.
 2. Záloha se zasílá neprodleně po přihlášení účastníka na danou akci. V případě prodlení s platbou, může být přihláška přepnuta do stavu nezávazné rezervace a místo může být nabídnuto dalším zájemcům. V případě naplnění celkové kapacity akce, se Pořadatel zavazuje vrátit veškeré uhrazené zálohy. Doplatek musí být uhrazen nejpozději do 60 dní před začátkem akce.
 3. V případě vracení peněz (u storna nebo přeplatku) má Pořadatel 30 dní na vrácení dlužné částky ode dne, kdy skončila daná akce, ke které se přeplatek vázal. 

 

V. Náležitosti potřebné k přihlášení účastníka

V případě nesplnění daných bodů nelze přihlášku považovat za závaznou.

Nezbytné náležitosti přihlášky:

 1. Telefonní číslo, na kterém bude účastník k zastižení. V případě, že je účastník nezletilý, uvede se telefonní číslo, kde bude po celou dobu konání tábora k zastižení zákonný zástupce dítěte. 
 2. Správně vyplněné jméno, příjmení, datum narození, adresa.
 3. V případě, že je účastník nezletilý:
 4. Pravdivě uveden zdravotní stav dítěte, včetně aktuálně probíhající léčby  (alergologie, kardiologie, poruchy chování a jiné).
  1. Kopie očkovacího průkazu dítěte (stačí černobíle).
  2. Kopie kartičky zdravotní pojišťovny (stačí černobíle).
  3. Platné potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte zúčastnit se akce.
 5. Podepsané souhlas se zpracováním osobních údajů a využití fotografií/videí vzniklých v průběhu akce (GDPR) – podepíše se na místě konání.

 

VI. Storno podmínky

Odhlášení účastníka z akce se provádí telefonicky na tel 774 340 877 nebo emailem na starman@webo-agency.cz, v tomto případě uhradí účastník vzniklé náhrady až do jejich skutečné výše, nejméně však:

V době do 60 kalendářních dnů před zahájením pobytu……………………………… plnou zálohu
V době od 60 do 25 kalendářních dnů před zahájením pobytu ………….. 25% z celkové ceny
V době od 24 do 10 kalendářních dnů před zahájením pobytu ……………50% z celkové ceny
V době 1 až 9 kalendářních dnů před zahájením pobytu ……………………75% z celkové ceny

Pokud se účastník odhlásí kdykoliv během pobytu, jedná tak bez nároku na vrácení peněz i jakékoliv jiné kompenzace. Pro uplatnění nároku na finanční kompenzace je rozhodující datum odeslání emailu nebo telefonické domluvy.

V případě vládního nařízení o omezení pohybu, shromažďování nebo jiných nařízení, které povedou k nemožnosti konání tábora se Pořadatel zavazuje vrátit celkovou částku zpět na účet účastníka, pokud nebude domluveno jinak.

 

VII. Reklamace

V případě, že služby nebyly dodány v deklarované kvalitě a rozsahu, vzniká právo na uplatnění reklamace.

 1. Odběratel případně účastník akce je povinen případnou reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu u provozovatele rekreačního zařízení nebo u hlavního vedoucího akce tak, aby byla možná náprava přímo na místě samotném. Aby reklamace mohla plnit svůj účel, musí být uplatněna ihned, jakmile vyplynou skutečnosti, které mohou být předmětem reklamace. Jedině tak lze zajistit nápravu přímo na místě bez odkladů. Účastník akce je povinen součinnosti při odstraňování závad. Na jakékoliv pozdější reklamace nemůže být brán zřetel.
 1. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu Pořadatele, nebo k okolnostem, které jsou na straně účastníka, na základě kterých účastník zcela, nebo zčásti nevyužije objednané, zálohově zaplacené a Pořadatelem zabezpečené služby, nevzniká odběrateli (není-li dohodnuto jinak) nárok na náhradu ceny takovýchto služeb ani na slevu z ceny pobytu. Náhrada nečerpaných služeb je možná pouze v případě, pokud je poskytovatel služeb bude refundovat.
 1. Výsledek, případně průběh reklamačního řízení, bude odběrateli oznámen nejpozději do 30 dnů od data podání reklamace. 

 

VIII. Všeobecná ustanovení

Odběratel seznámí účastníka s těmito ustanoveními a poučí ho, že je nutné je dodržovat:

 1. Na akci je zakázáno aplikovat omamné látky.
 2. V případě ztráty, poškození, zcizení nebo pohřešování cenných věcí, účastník prohlašuje, že nebude po Pořadateli požadovat jakékoliv kompenzace.
 3. Cennou věcí se rozumí zejména hudební přehrávače, mobilní telefony, fotoaparáty, notebooky a jiná zařízení, která nejsou uvedena v seznamu doporučených věcí na akci. Dále pak jakékoliv další předměty, jejichž cena převyšuje 1000,- Kč
 4. V případě úmyslného poškození vybavení rekreačního střediska se účastník nebo jeho zákonný zástupce zavazuje uhradit vzniklou škodu až do její skutečné výše.

Pro nezletilé účastníky platí dále tyto ustanovení:

 1. Na akci je zakázáno požívat alkohol, kouřit nebo aplikovat jiné omamné látky.
 2. Na akci je stanoven denní řád. Je nutné se tímto řádem řídit, zejména dodržovat čas večerky.
 3. Vedoucí na akci mají za účastníky zodpovědnost, proto je nezbytně nutné aby účastník vždy uposlechlo pokynu vedoucího.
 4. Účastník je povinen v případě zdravotních potíží (bolest v krku, hlavy, apod.) tuto skutečnost neprodleně nahlásit vedoucímu.
 5. Účastník je povinen hlásit, že má klíště. Nikdy si jej sám nevyndavá, vždy navštíví vedoucího.

IX. Zpracování osobních údajů

Údaje, které zadáváte při registraci jsou určeny pouze k akci, pořádanou Pořadatelem. Pořadatel se zavazuje, že bude osobní údaje chránit a nebude je sdílet ani využívat pro jiné projekty, pokud nebude domluveno jinak. O přehled údajů, které Pořadatel schraňuje můžete požádat a Pořadatel je povinen je na žádost Odběratele smazat.

 

X. Závěrečné ustanovení

Tyto Všeobecné podmínky jsou platné pro všechny akce pořádané Pořadatelem

V Brně dne 26.2.2021